Polityka Prywatności

   
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: Firma Sonnenenergie ul. Armii Krajowej 104, 74-101 Gryfino, NIP 8512145148, REGON 368304960, Telefon: +48 531 740 769,  e-mail: sekretariat@sonnenenergie.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – poniższy dokument dostępny pod adresem: https://www.sonnenenergie.pl/Rodo/Polityka Prywatności/ zawierający informacje wskazujące Użytkownikowi Serwisu zakres i sposób przetwarzania jego danych osobowych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, możliwości i zakres wykorzystywania przez Użytkownika danych, informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.sonnenenergie.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w polityce prywatności.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu https://www.sonnenenergie.pl Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Obsługa klienta
 • Sporządzenie i przedstawienie wycen oferowanych usług, produktów
 • Zawarcie i wykonanie umów
 • Wystawienia dokumentów księgowych
 • Wprowadzanie wniosków kredytowych
 • Wprowadzanie wniosków o dofinansowanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zasady wynikające z prawa:

Art. 6, par. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Art. 6, par. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Art. 6, par. 1 lit. d RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

Art. 6, par. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. PRZETWARZANE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

      a. Nawiązywanie kontaktu

Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami kontaktu drogą telefoniczną, mailową będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6 par. 1, lit. b lub art. 6 par. 1, lit. f RODO, w celu odpowiedzi na Twoje pytania oraz obsługi posprzedażowej. Jeśli przy wypełnianiu formularza kontaktowego uzyskaliśmy Twoją zgoda na otrzymywanie treści handlowych, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 par. 1, lit. a RODO.

Każdy kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa.

     b. Postanowienia różne

Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

 1. MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na :

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych oraz drogą SMS/MMS powiadomień, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą użytkownik wyraża poprzez kliknięcie w logo danej marki na stronie serwisu. Użytkownik serwisu musi mieć świadomość iż każdy z tych portali jest odrębnym administratorem danych osobowych i legitymuje się własną polityką prywatności, z którą Użytkownik powinien się zapoznać przed kliknięciem w logo portalu pod następującymi adresami:

 1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Administrator przygotował osobną politykę dla plików cookies, którą można znaleźć podadresem: https://www.sonnenenergie.pl/Rodo/Polityka Cookies/ 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

 • w przypadku zawarcia umowy do czasu upływu terminu 5 lat od momentu jej zakończenia lub 3 lata zgodnie z art. 118 KC w przypadku roszczeń
 • wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub
 • zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi na gruncie RODO przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych osobowych- zgodnie z artykułem 15 RODO
 • Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – zgodnie z artykułem 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych – zgodnie z artykułem 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – zgodnie z artykułem 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych – zgodnie z artykułem 20 RODO
 • Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych- zgodnie z artykułem 21 RODO
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa UODO email: kancelaria@uodo.gov.pl

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie.

W celu realizacji przysługujących praw, użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem email: sekretariat@sonnenenergie.pl

 1. ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,
 • bezpiecznie przechowywane,
 1. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: sekretariat@sonnenenergie.pl lub adres korespondencyjny: Sonnenenergie ul. Armii Krajowej 104, 74-101 Gryfino, Telefon +48 531 740 769

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności obowiązuje od 12.10.2022. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Facebook
Instagram