Klauzula RODO

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na stronie https://sonnenenergie.pl/ zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest firma Sonnenenergie Damian Hyży , ul. Armii Krajowej 104, 74-101 Gryfino, NIP 8512145148, REGON 368304960 tel. 531740769 , reprezentowany przez Właściciela (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

  • Obsługa klienta
  • Sporządzenie i przedstawienie wycen oferowanych usług, produktów
  • Zawarcie i wykonanie umów
  • Wystawienia dokumentów księgowych
  • Wprowadzanie wniosków kredytowych
  • Wprowadzanie wniosków o dofinansowanie

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Przetwarzane będą następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres, pesel, nr i seria dowodu osobistego, dane identyfikacyjne podatkowe (np. NIP) oraz ewidencyjne (np. nr KRS) oraz wszelkie inne dane niezbędne do realizacji procesu obsługi klienta/umowy.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) upoważnieni pracownicy Administratora;

2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

3) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Policja, prokurator;

4) podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

5) wszelkie inne podmioty / osoby niezbędne w procesie realizacji umowy tj. operator energetyczny, bank Credit Agricole, WFOŚiGW, NFOŚiGW

5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);

3) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;

4) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;

5) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;

6) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: sekretariat@sonnenenergie.pl lub adres korespondencyjny: Sonnenenergie ul. Armii Krajowej 104, 74-101 Gryfino, Telefon +48 531 740 769

Facebook
Instagram